A + A -

HOME CONTACT US

THE REGISTRAR. SATAVAHANA UNIVERSITY

Malkapur Road, Chintakunta, Karimnagar, Telangana 505002

Email: registrarsatavahana@gmail.com